Cyflwyniad i’r modiwlMeat types and cuts

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn prynu cig wedi’i dorri’n barod – yn ddarnau neu’n friwgig (mince). Gallwch brynu cig wedi’i baratoi’n barod hefyd e.e. sosejis, ham, byrgers, cebabs. Mae gwybod o ble mae’r cig yn dod yn eich helpu wrth i chi ei baratoi, ei goginio a’i weini. Mae’r modiwl hwn yn sôn am y gwahanol ffyrdd o fwyta cig eidion, porc a chig oen. 

 

Negeseuon allweddol
 • Mae cig ar gael i’w brynu wedi’i dorri’n ddarnau bach neu fawr neu fel mins. Mae rhai cigoedd yn cael eu paratoi ymlaen llaw hefyd e.e. sosejis, ham, byrgers. 
 • Mae’r gwahanol fathau o gig sydd ar gael i’r cwsmer yn rhoi dewis, maent yn hwylus i’w paratoi, yn syml i’w storio ac yn hawdd i’w coginio.
 • Mae gan wahanol ddarnau o gig wahanol nodweddion e.e. ynni a maetholion, cyfansoddiad, pwysau, maint ac ymddangosiad.
 • Mae angen coginio gwahanol ddarnau mewn gwahanol ffyrdd yn dibynnu o ble yn yr anifail y maent wedi dod e.e. yn araf (caserol), yn gyflymach (tro-ffrïo).
 • Er mwyn rhoi mwy o ddewis ac amrywiaeth, mae porc yn cael ei halltu. Mae modd bwyta offal mewn nifer o brydau poblogaidd hefyd e.e. iau a chig moch.
 
Yr adnoddau sydd ar gael
Cyflwyno cig
1 cyflwyniad PowerPoint
Tair taflen waith – taflen nodiadau a thaflen atebion Mathau o gig a darnau o gig
Cig ar gyfer fy mhryd
Cig heddiw
 
Dolenni i adnoddau sydd eisoes ar gael
Digi bites
Gellir defnyddio nifer o wahanol Digi bites sy’n dangos ryseitiau i ddangos sut y defnyddir gwahanol ddarnau o gig mewn gwahanol ryseitiau, er enghraifft gellir cyferbynnu Porc Wedi’i Goginio’n Araf yn y dull Tsieineaidd â Byrgers Cig Eidion Dwyreiniol.
 
Lawrlwythiadau
Mae modd torri’r poster ‘Cig coch a thechnegau coginio’ yn ddarnau. Gellir gwahanu’r lluniau o wahanol ryseitiau a gofyn i’r myfyrwyr feddwl o ble mae’r gwahanol ddarnau wedi dod neu pa ddull o goginio a ddefnyddiwyd.
 
Gweithgareddau yn y dosbarth
 • Gofynnwch i’r myfyrwyr ateb cynifer o gwestiynau ag y gallant ar y daflen nodiadau ‘Mathau o gig a darnau o gig’ cyn edrych ar y cyflwyniad PowerPoint. Gall y myfyrwyr lenwi’r daflen nodiadau wrth wylio’r cyflwyniad.  
 • Defnyddiwch y daflen waith ‘Cig heddiw’ i ymchwilio i wahanol ryseitiau cig ac i weld pa fathau o gig sydd ar gael i’w coginio. 
 • Gallech gynnal arolwg yn ffenestr siop gig neu ar gownter archfarchnad i weld faint o wahanol fathau o gig a faint o wahanol fathau o ddarnau o gig sydd ar gael.
 • Gallech ymchwilio i’r broses o halltu cig a’i drin â mwg.
 • Gallai’r myfyrwyr weithio mewn grwpiau ar y gweithgaredd ‘Cig ar gyfer fy mhryd’. 
 
Cysylltiadau â’r Cwricwlwm
 
Cymru
Dylunio a thechnoleg, Cyfnod Allweddol 3
Gwneud – Bwyd Dylai disgyblion gael cyfleoedd i: 
 • roi negeseuon cyfredol ynghylch bwyta’n iach ar waith mewn perthynas â’r anghenion o ran maeth sydd gan wahanol grwpiau mewn cymdeithas, a rhoi ystyriaeth i faterion yn ymwneud â chynaliadwyedd er mwyn gwneud dewisiadau gwybodus wrth gynllunio, paratoi a choginio prydau bwyd neu gynhyrchion;
 • dosbarthu bwyd yn ôl nwydd/grŵp, a deall nodweddion ystod eang o gynhwysion gan gynnwys eu priodweddau o ran maeth, eu priodweddau swyddogaethol a’u priodweddau synhwyraidd.

 

Gwyddoniaeth, Cyfnod Allweddol 4, Organebau ac Iechyd
Gall amrywiadau oddi mewn i rywogaethau arwain at newidiadau esblygiadol a gellir mesur a dosbarthu pethau tebyg a gwahaniaethau rhwng rhywogaethau.
 
Lloegr
Dylunio a thechnoleg, Cyfnod Allweddol 3, “The study of making in:
food”. Dylai hwn gynnwys: 
 • modelau bwyta’n iach yn ymwneud â deiet cytbwys, anghenion gwahanol grwpiau mewn cymdeithas o ran maeth, a ffactorau sy’n effeithio ar y bwydydd a ddewisir a sut i gymryd y rhain i ystyriaeth wrth gynllunio, paratoi a choginio prydau a chynhyrchion bwyd;
 • nodweddion llawer o wahanol gynhwysion, yn cynnwys eu nodweddion maethegol, swyddogaethol a synhwyraidd;
 • gwahanol sgiliau ymarferol, technegau, offer a ryseitiau safonol, a sut i’w defnyddio i ddatblygu, cynllunio a choginio prydau ac un neu fwy o gynhyrchion.
 

Lawrlwythiadau

Sylwch: Bydd y lawrlwythiadau yn agor mewn ffenest newydd