Cyflwyniad i’r modiwl 

Defnyddiwr yw rhywun sy’n defnyddio neu’n prynu gwasanaeth neu gynnyrch. Mae manwerthwr yn berson neu’n sefydliad sy’n gwerthu nwyddau i’r cyhoedd o safle fel siop neu archfarchnad.
Mae cig yn fwyd sy’n cael ei werthu gan fanwerthwyr i ddefnyddwyr.
Mae’r rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn hoffi rhai pethau ond nid eraill. Mae manwerthwyr yn cynnig dewis helaeth o fwydydd i ddefnyddwyr. 
Felly mae’n rhaid i ddefnyddwyr wneud penderfyniadu a dewisiadau fel:
 • Beth maen nhw’n chwilio amdano a pham
 • Beth fydd yn bodloni eu anghenion orau
Mae’r modiwl hwn yn trafod y gwahanol ffactorau y mae angen i ddefnyddwyr eu hystyried.
 
Negeseuon allweddol
 • Defnyddiwr yw rhywun sy’n defnyddio neu’n prynu gwasanaeth neu gynnyrch. Mae manwerthwr yn berson neu’n sefydliad sy’n gwerthu nwyddau i’r cyhoedd o safle fel siop neu archfarchnad.
 • Mae nifer o ystyriaethau’n effeithio ar y math o gig a’r darn o gig y mae defnyddwyr yn eu dewis.
 • Mae cwmnïau ymchwil i’r farchnad yn rhoi gwybodaeth am y ffactorau sy’n dylanwadu ar y dewisiadau a wneir gan ddefnyddwyr, ac am dueddiadau yn y farchnad.
 • Gellir prynu cig o siopau cigyddion ac archfarchnadoedd. Mae i’r gwahanol fathau o siopau wahanol gyfleoedd a chyfyngiadau.
 • Mae labeli bwyd yn rhoi gwybodaeth bwysig am y cynnyrch i’r defnyddwyr. Mae gofynion cyfreithiol yn rheoli labeli cynhyrchion bwyd.
 
Yr adnoddau sydd ar gael
Cyflwyno cig
1 cyflwyniad PowerPoint 
Tair taflen waith – taflen nodiadau a thaflen atebion Cig a’r defnyddiwr
- Arolwg o’r cig a brynir
- Archwilio label bwyd
 
Dolenni i adnoddau sydd eisoes ar gael
Mae The Digi bite – Suite 4 yn rhoi golwg ar duedddiadau’r farchnad a chynhyrchion bwyd newydd. Gall myfyrwyr ddysgu mwy am ymchwil i ddefnyddwyr a’r farchnad trwy wylio’r Digi bite Market research.  
 
Gweithgareddau yn y dosbarth
 • Gofynnwch i’r myfyrwyr wneud ymchwil i’r farchnad trwy lenwi’r daflen waith Arolwg o’r cig a brynir. Gallai’r myfyrwyr greu graffiau gan ddefnyddio’r wybodaeth a gasglwyd. Gallai’r myfyrwyr gynnal yr arolwg eto ar adeg wahanol o’r flwyddyn i weld a oes gwahaniaethau tymhorol.
 • Gofynnwch i’r myfyrwyr ddylunio pecyn hwylus i’r defnyddiwr ar gyfer pryd o fwyd y byddant yn ei wneud a fydd yn cynnwys cig. Gofynnwch i’r myfyrwyr sicrhau eu bod wedi cynnwys yr wybodaeth sy’n angenrheidiol yn ôl y gyfraith ar y label.
 • Gwahoddwch gigydd lleol i ddod i sôn am ei waith ac am y ffordd y mae’n helpu cwsmeriaid.
 
Cysylltiadau â’r Cwricwlwm
Cymru
Dylunio a thechnoleg, Cyfnod Allweddol 3
Gwneud – Bwyd     Dylai disgyblion gael cyfleoedd i: 
 • roi negeseuon cyfredol ynghylch bwyta’n iach ar waith mewn perthynas ag anghenion maethegol gwahanol grwpiau mewn cymdeithas, a rhoi ystyriaeth i faterion yn ymwneud â chynaliadwyedd er mwyn gwneud dewisiadau gwybodus wrth gynllunio, paratoi a choginio prydau bwyd neu gynhyrchion;
 • dosbarthu bwyd yn ôl nwydd/grŵp, a deall nodweddion ystod eang o gynhwysion gan gynnwys eu priodweddau maethegol, swyddogaethol a synhwyraidd.
 
Lloegr
Dylunio a thechnoleg, Cyfnod Allweddol 3, “The study of making in:
food”. Dylai hwn gynnwys: 
 • modelau bwyta’n iach yn ymwneud â deiet cytbwys, anghenion gwahanol grwpiau mewn cymdeithas o ran maeth, a ffactorau sy’n effeithio ar y bwydydd a ddewisir a sut i gymryd y rhain i ystyriaeth wrth gynllunio, paratoi a choginio prydau a chynhyrchion bwyd;
 • nodweddion llawer o wahanol gynhwysion, yn cynnwys eu nodweddion maethegol, swyddogaethol a synhwyraidd;
 • gwahanol sgiliau ymarferol, technegau, offer a ryseitiau safonol, a sut i’w defnyddio i ddatblygu, cynllunio a choginio prydau ac un neu fwy o gynhyrchion.
 
Lawrlwythiadau
Sylwch:  Bydd y lawrlwythiadau yn agor mewn ffenest newydd